Tuku club chair copy.jpg

TUKU Club Chair

Product (mm) : L (790), W (865), H (860)
Packing (mm) : L (895), W (895), H (205)
Cubic (mm) : 0,16
Gross Weight (kgs) : 20,12
Net Weight (kgs) : 17,76

TUKU corner.jpg

TUKU Corner

Product (mm) : L (900), W (900), H (675)
Packing (mm) : L (1040), W (970), H (920)
Cubic (mm) : 0,46
Gross Weight (kgs) : 13,22
Net Weight (kgs) : 12

TUKU DT.jpg

TUKU Dining Chair

Product (mm) : L (620), W (570), H (900)
Packing (mm) : L (640), W (590), H (920)
Cubic (mm) : 0,35
Gross Weight (kgs) : 10
Net Weight (kgs) : 9,5

Tuku Double Sunlounger.JPG

TUKU Double Sunlounger

Product (mm) : L (1890), W (2000), H (300)
Packing (mm) : L (1910), W (2020), H (320)
Cubic (mm) : 0,23
Gross Weight (kgs) : 51
Net Weight (kgs) : 47,5

TUKU Single Sun Lounger.jpg

TUKU Single Sun Lounger

Product (mm) : L (730), W (2050), H (185)
Packing (mm) : L (750), W (2070), H (205)
Cubic (mm) : 0,32
Gross Weight (kgs) : 22
Net Weight (kgs) : 10,28

Tuku module lounger left.jpg

Tuku Module Lounger Left

Product (mm) : L (900), W (1670), H (675)
Packing (mm) : L (1700), W (1030), H (970)
Cubic (mm) : 0,85
Gross Weight (kgs) : 18,7
Net Weight (kgs) : 17,02

Tuku module armless.jpg

TUKU Module Armless

Product (mm) : L (900), W (775), H (675)
Packing (mm) : L (960), W (920), H (795)
Cubic (mm) : 0,35
Gross Weight (kgs) : 9,54
Net Weight (kgs) : 9,24

TUKU WT new latest.jpg

TUKU Wall Table New Latest

Product (mm) : L (450), W (1300), H (800)
Packing (mm) : L (470), W (1320), H (820)
Cubic (mm) : 0,51
Gross Weight (kgs) : 41
Net Weight (kgs) : 37,5

TUKU CT solid.jpg

TUKU Coffee Table Solid

Product (mm) : L (820), W (775), H (260)
Packing (mm) : L (850), W (795), H (540)
Cubic (mm) : 0,18
Gross Weight (kgs) : 13,84
Net Weight (kgs) : 12,86

Tuku sun lounger side table.jpg

TUKU Sun Lounger Side Table

Product (mm) : L (415), W (350), H (430)
Packing (mm) : L (435), W (370), H (450)
Cubic (mm) : 0,07
Gross Weight (kgs) : 5,5
Net Weight (kgs) : 5

tuku dining table round.jpg

TUKU Dining Table Round

Product (mm) : L (1370), W (1370), H (760)
Packing (mm) : L (1395), W (1395), H (125)
Cubic (mm) : 0,24
Gross Weight (kgs) : 32
Net Weight (kgs) : 29,5

TUKU DT Rect Ext.jpg

TUKU Dining Table
(Rectangle Ext)

Product (mm) : L (1100), W (2000/3100), H (760)
Packing (mm) : L (2025), W (1125), H (190)
Cubic (mm) : 0,43
Gross Weight (kgs) : 63
Net Weight (kgs) : 10,28

tuku media center.jpg

TUKU Media Center

Product (mm) : L (455), W (1582), H (650)
Packing (mm) : L (475), W (1602), H (670)
Cubic (mm) : 0,51
Gross Weight (kgs) : 31
Net Weight (kgs) : 29

TUKU Ottoman.jpg

TUKU Ottoman

Product (mm) : L (830), W (775), H (255)
Packing (mm) : L (850), W (795), H (270)
Cubic (mm) : 0,18
Gross Weight (kgs) :
Net Weight (kgs) : 10,28

TUKU Tower Left Right.jpg

TUKU Tower Left Right

Product (mm) : L (550), W (450), H (1800)
Packing (mm) : L (570), W (470), H (1820)
Cubic (mm) : 0,49
Gross Weight (kgs) : 26,5
Net Weight (kgs) : 10,28

TUKU teacart (glass shelf).jpg

TUKU Tea Cart
(Glass Shelf)

Product (mm) : L (490), W (1015), H (750)
Packing (mm) : L (510), W (1035), H (770)
Cubic (mm) : 0,41
Gross Weight (kgs) : 31
Net Weight (kgs) : 28